Sosyal medya hesaplarımızı hemen takip edin.
Sohbet Girişi
* Şifreniz yoksa boş bırakabilirsiniz.
Kategoriler
Sizin İçin
Popüler Yazılar

Muhammed Hamidullah’ın Tasavvuf Hakkındaki Görüşleri

Muhammed Hamidullah’ın Tasavvuf Hakkındaki Görüşleri
Muhammed Hamidullah’ın Tasavvuf Hakkındaki Görüşleri

Son as­rı­n ön­de ge­len İs­lâm âlim­le­rin­den Mu­ham­med Ha­mi­dul­lah’ın tasavvuf hakkındaki görüşlerini yazımızda okuyabilirsiniz.

İnsanlığın hidâyet ve ıslâhı, akıl ve mantıktan ziyâde, kalbe ve vicdâna hitâb eden ârif zâtların, hâl ve kāl ile yaptıkları irşadların bereketiyle gerçekleşmiştir. Hakîkaten, mâneviyâtın can­lı tu­tul­ma­sın­da, hal­kın ir­şâ­dın­da, İs­lâm’ın teb­li­ğin­de ve ge­le­cek ne­sil­le­re in­ti­kâ­lin­de, ta­rih bo­yun­ca ehl-i ta­sav­vu­fun hiz­met ve gay­ret­le­rin­de­ki mu­vaf­fa­kı­yet göz­ler önün­de­dir.

MUHAMMED HAMİDULLAH’IN TASAVVUF HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ni­te­kim geçen as­rı­n ön­de ge­len İs­lâm âlim­le­rin­den Mu­ham­med Ha­mi­dul­lah bu ger­çe­ği şöy­le ifa­de etmiştir:

“Be­nim ye­tiş­me tar­zım akıl­cı­dır. Hu­ku­kî ça­lış­ma ve in­ce­le­me­ler ba­na, inan­dı­rı­cı bir şe­kil­de ta­rif ve is­pat edi­le­me­yen her şe­yi red­det­tir­miş­tir. Mu­hak­kak ki ben, na­maz, oruç gi­bi İs­lâ­mî va­zi­fe­le­ri­mi ta­sav­vu­fî se­bep­ler­le de­ğil, hu­ku­kî se­bep­ler­le îfâ edi­yo­rum. Ken­di ken­di­me di­yo­rum ki:

«Al­lah be­nim Rab­bim­dir, sa­hi­bim­dir. O ba­na bun­la­rı yap­ma­yı em­ret­miş­tir. O hâl­de yap­ma­lı­yım. Bun­dan baş­ka, hak ve va­zife bir­bi­ri­ne bağ­lı­dır. Al­lah bun­la­rı ben is­ti­fâ­de ede­yim di­ye ba­na em­ret­miş­tir. Şu hâl­de ben O’na şük­ret­mek­le va­zife­li­yim.»

Ba­tı top­lu­mun­da, Pa­ris gi­bi bir mu­hit­te ya­şa­ma­ya baş­la­dı­ğımdan be­ri hay­ret­le gör­mek­te­yim ki Hris­ti­yan­la­rı İs­lâ­mi­yet’i kabûle sevk eden, fı­kıh ve ke­lâm âlim­le­ri­nin gö­rüş­le­ri de­ğil, İbn-i Ara­bî ve Mev­lâ­nâ gi­bi sû­fî­ler­dir. Bu ko­nu­da be­nim de şah­sî mü­şâ­he­de­le­rim ol­muş­tur. İs­lâ­mî bir ko­nu­da ben­den bir îzah is­ten­di­ği za­man, be­nim ver­di­ğim ak­lî de­lil­le­re da­ya­nan ce­vap, so­ra­nı tat­min et­mi­yor­du. Fa­kat ta­sav­vu­fî îzah, mey­ve­si­ni ver­mek­te ge­cik­mi­yor­du. Bu ko­nu­da te­sir gü­cü­mü git­tik­çe kay­bet­tim. Şim­di ina­nı­yo­rum ki, Hü­lâ­gu’nun ya­kıp yı­kan is­ti­lâ­la­rın­dan son­ra Ga­zan Han za­ma­nın­da ol­du­ğu gi­bi, bu­gün de en azın­dan Av­ru­pa ve Af­ri­ka’da İs­lâm’a hiz­met ede­cek olan; ne kı­lıç, ne de akıl­dır; fa­kat kalptir, ya­ni ta­sav­vuf­tur.”

TASAVVUF İLMİ NEDİR?

admin 138

İlk yorum yazan siz olun.

Cevap bırakın
Gerekli alanlar işaretlenmiştir. *

Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır. Dinisohbeti.net islami sohbet sitesi AsBuLuT_CINN.
 
Araç çubuğuna atla